Bezpečnosť a hygiena pri infekčných ochoreniach - Online kurz

Nozokomiálne nemocničné infekcie sú bežné a často sa im dá predísť. Preto najhlavnejšou prioritou ohľadom bezpečia pacienta je prísne dodržiavanie hygienických štandardov. Momentálna pandémia COVID-19 prináša obzvlášť ťažkú výzvu pre nemocnice a ošetrovateľské domy. Tento online kurz je určený pre ošetrovateľov vo všetkých oblastiach, ktorí chcú lepšie chrániť pred infekciami nielen svojich pacientov, ale aj seba. 

Účastníci budú: 

 • Trénovať preventívne hygienické opatrenia v rámci ochrany pred infekcio
 • Trénovať čistenie rán hygienickým spôsobom, prípravu infúzií, zavádzanie intravenóznych katétrov a ďalšie procedúry vyžadujúce si sterilné prostredie
 • Ovládať incidenciu, prevalenciu, mortalitu, diagnózu, terapiu a možné komplikácie najbežnejších nákazlivých chorôb na nemocničných oddeleniach a v ošetrovateľských domoch.

ZAČIATOK KURZU: 

Každý pondelok od apríla 2020 

ČASOVÝ ZÁVÄZOK: 

1 týždeň, v celku 25 hodín 

CENA: 

250 EUR na účastníka pre inštitúcie 

JAZYK:

anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, portugalský,

ZAČIATOK KURZU

Každý pondelok od apríla 2020 

ČASOVÝ ZÁVÄZOK

1 týždeň, v celku 25 hodín 

CENA

250 EUR na účastníka pre inštitúcie 

JAZYK

EN, DE, ES, FR, PT, IT

HLAVNÉ CIELE 

Na konci tohto kurzu budú účastníci: 

 • Ovládať incidenciu, prevalenciu, mortalitu, diagnózu, terapiu a možné komplikácie najbežnejších nákazlivých chorôb na nemocničných oddeleniach a v ošetrovateľských domoch. 

 • Vedieť uplatniť v praxi opatrenia na kontrolu infekcie na každodennej báze a zaviesť vhodné preventívne opatrenia v prípade vypuknutia nákazy.

 • Rozumieť vakcinačným opatreniam, vrátane konceptov fokálnej imunity a pacientov bez odozvy na vakcináciu ako aj možným vedľajším účinkom vakcinácie.

 • Vedieť uplatniť v praxi preventívne hygienické opatrenia na ochranu pred nakazením infekciou zdravotníckych pracovníkov.

AKO TO FUNGUJE 

meet-other-stakeholdersCreated with Sketch.

Flexibilita pre štúdium kdekoľvek a kedykoľvek 

Vďaka tomuto flexibilné u online kurzu si budú účastníci môcť prispôsobiť štúdium podľa svojho pracovného a osobného rozvrhu. 

share-your-storyCreated with Sketch.

Otestujte si svoje vedomosti

Po úspešnom dokončení tohto kurzu sa môžu účastníci zúčastniť proktor ovanej skúšky. Študenti majú dva týždne na prípravu!

learn-from-the-bestCreated with Sketch.

Učenie sa od expertov počas live prenosu 

Učte sa od profesionálov z oblasti zdravotníctva a špecialistov na dané témy počas hodín vo virtuálnej triede, kedy sa môžete pýtať otázky priamo počas prenosu.    

Využite prítomnost  lektorov a mentorov 

Účastníci budú mať k dispozícií adekvátnu pomoc vo forme lektora a mentora počas doby trvania celého kurzu, od ktorých dostanú potrebnú spätnú väzbu a pomoc - všetko potrebné k úspechu! 

CERTIFIKÁCIA A ÚČASŤ

Cielená skupina 

Tento kurz bol vytvorený pre zdravotných pracovníkov v Európe ako napríklad sestry, ale aj tých, ktorí sú momentálne v procese štúdia a pre osoby poskytujúce starostlivosť v nemocniciach a iných inštitúciách. Kurz je špeciálne vhodný pre ošetrovateľov starších pacientov v ošetrovateľských domoch. 

 

Kvalifikačné predpoklady 

Cieľom tohto kurzu je rozšíriť vedomosti v oblasti hygieny a bezpečnosti v kontexte nákazlivých infekcií a ochorení. Preto je tento kurz vhodný pre osoby, ktoré spĺňajú nasledovné základné požiadavky:

 • Vzdelanie minimálne na stupni MQF 4 (maturitný level)
 • Stredne dobré digitálne zručnosti
 • Pravidelný prístup k počítaču, tabletu alebo inému zariadeniu so spoľahlivým internetovým pripojením
 • Odporúčame jazykové schopnosti na úrovni B2 alebo vyššie 

Cena a registrácia 

Zaregistrujte vašu inštitúciu (viď nižšie) a získajte prístup na online kurz Bezpečnosť a hygiena pri infekčných ochoreniach pre vašich zdravotníckych zamestnancov. Prosím, označte počet požadovaných miest a dátum začatia kurzu. Kurzy ponúkame na týždennej báze od apríla 2020, so začiatkom vždy v pondelok. 
 
Cena tohto certifikovaného kurzu je 250EUR na účastníka, čo zahŕňa jeden týždeň tréningu s individuálnym mentoringom od priradených lektorov a mentorov, hodiny naživo s expertmi, prístup k proktorovanému testu a po úspešnom dokončení získanie akreditovaného certifikátu uznaného v rámci EÚ.

PREHĽAD KURZU 

Vírusy a baktérie môžu spôsobiť značné škody, v niektorých prípadoch vedú až k smrti pacientov v nemocniciach a v ošetrovateľských domoch. Najzákernejšie na nich je to, že ich nemožno vidieť. Ich prítomnosť si uvedomíme až pri infekčných prejavoch pacienta, ktoré sa prejavujú v rôznej miere. Z toho, okrem iných, vyplývajú dve hlavné oblasti záujmu: 

 • Keď už sa raz infekcia objaví, môže byť ťažké liečiť ju a často dochádza aj k predĺženiu hospitalizácie pacienta a značnému navýšeniu výdavkov. Preto by naším cieľom mali byť preventívne opatrenia, ktoré majú za úlohu zastaviť alebo spomaliť vývoj infekcie
 • Rovnako dôležité je, aby boli samotní zamestnanci chránení pred patogénmi, ako najviac je možné. V rámci aktuálneho globálneho kontextu prediskutujeme SARS-CoV-2, ako aj tuberkulózu a hepatitídu. 
   

Aby sme  pokryli tieto dve oblasti záujmu, zamerali sme tento 25-hodinový kurz  špeciálne na vírusy a baktérie, s ktorými sa zdravotnícki pracovníci bežne stretávajú. 
  
Tento kurz pomôže nadobudnúť ďalšie vedomosti a porozumenie v oblasti infekčných chorôb v nemocniciach a v ošetrovateľských domoch so zameraním na bezpečnosť a hygienu. 

Rozoznajte symptómy infekcie a možné komplikácie, naučte sa viac o imunitnom systéme, identifikujte najbežnejšie baktérie a vírusy ako aj antibiotiká a antiinfektíva na ich liečbu. Rozoznajte symptómy infekcie a možné komplikácie, naučte sa viac o imunitnom systéme, identifikujte najbežnejšie baktérie a vírusy ako aj antibiotiká a antiinfektíva na ich liečbu. 

Trénujte sterilizáciu prostredia a naučte sa viac o riadení rizík pre zdravotníckych pracovníkov, pacientov a infikovaných pracovníkov ako aj rôzne opatrenia pre kontrolu infekcie. 

Zdokonaľte si vhodné hygienické postupy, od ochranného oblečenia až po chirurgickú dezinfekciu. Podávajte imunizáciu, starostlivosť o rany a ďalšie procedúry správnym a hygienickým spôsobom. 

Pochopte najbežnejšie formy infekcií, najmä: nádcha/chrípka/COVID-19, nozokomiálne infekcie v nemocniciach a v ošetrovateľských domoch, infekčné črevné ochorenia, hepatitídu, AIDS a tuberkulózu. 

Porozumejte mechanizmom antimikrobiálnych látok a ich rezistencii, naučte sa techniky testovania susceptibility a ako podávať antimikrobiálne látky rôznymi spôsobmi.

POSKYTOVATEĽ KURZU 

EDU, založená v roku 2018, je súkromná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania s víziou značne vylepšiť kvalitu a prístupnosť  vzdelania. Chceme zmeniť vzdelávanie za pomoci technológií a inovatívnych štúdijných metód. 
  
Čo sa týka akademických programov, EDU má ako prvé v Európe digitálnu lekársku fakultu (EDU Medical) s programom všeobecného lekárstva. Špičková digitálna štúdijná platforma ponúka vzdelávací model hodný 21.storočia za pomoci moderných didaktických metodológií a je plne k dispozícií študentom, nech sú kdekoľvek. 
  
EDU je obchodná značka Digital Education Holdings Ltd.(DEH).

V EDU veríme v poskytovanie vysoko kvalitného vzdelávania pre všetkých tých, pre ktorých je štúdium vášňou, nech už sú kdekoľvek. Poskytujeme programy pre akademické tituly ako aj iné kvalifikácie formou dištančného štúdia, s dôrazom na študentov a ich kompetencie. Naši študenti vynikajú v našich kurzoch vďaka prepájaniu teoretických základov so skutočnými prípadmi, keďže vedia, ako uplatniť v praxi to, čo sa naučili vo svojej práci alebo pri ďalšom vzdelávaní. 
  
Kurzy od EDU pozostávajú z vysoko kvalitného digitálneho obsahu, ku ktorému majú študenti prístup vo virtuálnom priestore ušitom na mieru. Pri riešení úlohu pacujú v menších skupinách a dostávajú individuálnu spätnú väzbu od svojich pridelených lektorov.

COURSE CONTRIBUTORS

Dr. Henri Michael von Blanquet

Dr. Dirk Evers

Dr. Saskia Biskup

Dr. Lawrence Samuel Friedman, MD

Johannes Starlinger, Dr.-Ing. Dr.med.univ.

ZAREGISTRUJTE VAŠU INŠTITÚCIU


Informational questions

If you have any additional questions, don't hesitate to get in touch with us at:  info@safetyandhygiene.eu

© 2020 EDU operated by Digital Education Holdings Ltd.